» ᷻ϳݳ
 
г »/ ݻ << »/ ݻ << » ᷻ϳݳ


´»ñÇáÛ Â»ÙÇ Ðá·»õáñ³Ï³Ý³ó ¸³ëÁ

        ¶»ñß. î. Þ³Ñ³Ý ê. ºåë. ê³ñ·Ç뻳Ý

          ²é³çÝáñ¹ гÛáó ´»ñÇáÛ Â»ÙÇ

          ¶»ñ³å³ïÇõ î© ì³Ñ³Ý Ì© ìñ¹© ä¿ñå¿ñ»³Ý

          ²é³çÝáñ¹Ç ú·Ý³Ï³Ý

гɿå

1- ê. ø³é³ëÝÇó سÝϳÝó سÛñ ºÏ»Õ»óÇ

-       î. гٳ½³ëå ². øÑÝÛ. Þ³ù³ñ»³Ý (ѳݷëï»³Ý Ïáãáõ³Í)

-       î. ÚáõëÇÏ ². øÑÝÛ. 껹ñ³Ï»³Ý

-       î. ²ñß³Ï øÑÝÛ. ²É³×³×»³Ý

-       î. º½ÝÇÏ  øÑÝÛ. ¼Õç³Ý»³Ý

-       î.¼³ñ»Ñ øÑÝÛ. Þ³ù³ñ»³Ý

2- ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óÇ

 -       î. î³Ã»õ øÑÝÛ. ØÇù³Û¿É»³Ý

-       î. ²ñ³Ù øÑÝÛ. ¶ÁÉÁ×»³Ý

-       î. îñ¹³ï øÑÝÛ. ³ß×»³Ý

-       î© ÞÝáñÑù øÑÝÛ© î¿ñ ²ñÃÇÝ»³Ý

3- ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇ㠺ϻջóÇ

-       î. سßïáó øÑÝÛ. ²ñ³å³ÃÉ»³Ý

-       î. гÛϳ½  øÑÝÛ. سëáÛ»³Ý

-       -       î. ºÕÇß¿ øÑÝÛ. ê³ñ·Ç뻳Ý

4- ê. ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óÇ

-       î. ¶³ñ»·ÇÝ ². øÑÝÛ. øÇñ³½»³Ý (ѳݷëï»³Ý Ïáãáõ³Í)

-       î. ²ñë¿Ý øÑÝÛ. ê³ñ·Ç뻳Ý

-       î. ܳñ»Ï øÑÝÛ. ¼»ñ»Ýó»³Ý

-        î. Êáñ¿Ý øÑÝÛ. ä»ñÃǽ»³Ý

          

¶³ÙÇßÉÇ

 

ê. Ú³Ïáµ ºÏ»Õ»óÇ

-       î. Ú³Ïáµ øÑÝÛ. Ø»ÉùáÝ»³Ý

 

- î. äë³Ï øÑÝÛ. ä¿ñå¿ñ»³Ý

 

 

î¿ñÇù

ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óÇ

-       î. î³×³ï øÑÝÛ. Ú³Ïáµ»³Ý

гëÇã¿

ê. ÚáíѳÝÝáõ γñ³å»ï ºÏ»Õ»óÇ

-       î. Ø»ëñáå øÑÝÛ. ä»ïñá뻳Ý

è³ë àõÉ ²ÛÝ

ê. Ú³Ïáµ ºÏ»Õ»óÇ

-       î. Ú³Ïáµ øÑÝÛ. Ø»ÉùáÝ»³Ý (³Ûó»Éáõ)

Â¿É ²ådzï

ê. ʳ㠺ϻջóÇ

-       î. º½ÝÇÏ øÑÝÛ. ¼Õç³Ý»³Ý (³Ûó»Éáõ)

î¿ñ ¼ûñ

êñµáó ܳѳï³Ï³ó »Ï»Õ»óÇ-Úáõ߳ѳٳÉÇñ

-       лñÃáí ³Ûó»Éáõª гɿåÇ µáÉáñ ù³Ñ³Ý³Ý»ñáõ

è³··³

ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óÇ

-       î. -       î.¼³ñ»Ñ øÑÝÛ. Þ³ù³ñ»³Ý  (³Ûó»Éáõ)

º³·áõåÇ¿

1- ê. ²Ýݳ سïáõé

2- ê. ÐéÇ÷ëÇÙ¿ ºÏ»Õ»óÇ  

-       î. ì³ñ¹³Ý øÑÝÛ. سñïÇñá뻳Ý

-       î. ´³µ·¿Ý øÑÝÛ. ¼¿Ý»³Ý (ѳݷëï»³Ý Ïáãáõ³Í)

ȳóùdz

ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óÇ

-       î. ¶³éÝÇÏ øÑÝÛ. â³÷³Ý»³Ý

ø»ë³å

³- ø»ë³å

ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óÇ

-      î© ØÇõéáÝ øÑÝÛ© ²õ»ïÇ뻳Ý

µ- ¶³É³ïáõñ³Ý

ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óÇ

-      î© ØÇõéáÝ øÑÝÛ© ²õ»ïÇ뻳Ý

·- ¾ëÏÇõñ¿Ý

ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óÇ

-      î© ØÇõéáÝ øÑÝÛ© ²õ»ïÇ뻳Ý

ÔÁÝ¿ÙÇ¿

ê.¶¿áñ· »Ï»Õ»óÇ

-       лñÃáí ³Ûó»Éáõª гɿåÇ µáÉáñ ù³Ñ³Ý³Ý»ñÁ

²ñ³Ùû

ê.êï»÷³Ýáë »Ï»Õ»óÇ

-       лñÃáí ³Ûó»Éáõª гɿåÇ µáÉáñ ù³Ñ³Ý³Ý»ñÁ

 

 

 

 

 
See Also

View all articles

 
 
Send this story to a friend Printer friendly page
 


Web by B.O.C
International Copyright 2004-2007, Periotem