ԿՈՉ

ՀԱՂՈՐԴԱ&

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 2
   

Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Ազգ. վար­ժա­րան­նե­րու նիւ­թա­կան կա­րիք­նե­րու ապա­հով­ման առա­ջադ­րան­քով, Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Ազգ. Վար­չու­թեան որո­շու­մով յա­ռա­ջա­ցած «ԴՊ­ՐՈՑ» հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­թիւնը այ­սու հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րէ, որ հիմ­նադ­րա­մին հաս­ց­է­ագըր­ուած օժան­դա­կու­թիւն­ներն ու նուէր­նե­րը կա­րե­լի է փո­խան­ցել.-

Հա­լէպ` Ազգ. Առաջ­նոր­դա­րա­նի գան­ձա­պա­հու­թեան

Սուր­իա­յէն դուրս` դրա­մատ­նա­յին հե­տեւ­եալ հաշ­ուե­թիւով.

Bank FRANSBANK SAL, Antelias Branch, Lebanon

Name of account CATHOLICOSSAT ARMENIEN DE CILICIE

IBAN LB92 0001 0002 4753 8512 0030 3506

SWIFT Code FSAB LB BX

Սա­տար հան­դի­սա­նալ «ԴՊ­ՐՈՑ» հիմ­նադ­րա­մին, կը նշա­նա­կէ սուր­ի­ա­հայ նո­րա­հաս սե­րունդ­նե­րու դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան եւ կր­թու­թեան մաս­նա­կից դառ­նա­լով ապա­հո­վել սուր­ի­ա­հա­յու­թեան եւ արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի գո­յեր­թը:

Հալէպ, 27 Մարտ 2013

«ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆՀԱՂՈՐԴԱ&

KANTSASAR 31 MAYIS 2012

MAYIS 28 / 2012

Kantsasar 8 /12 / 2011